75% ஆல்கஹால் துடைப்பான்கள்

  • 75% Alcohol Wipes

    75% ஆல்கஹால் துடைப்பான்கள்

    ஆல்கஹால் துடைப்பான்கள் (துடைப்பான்களை துப்புரவு செய்தல்)
    (தயாரிப்புகளுக்கு FDA / NPN சான்றிதழ் கிடைக்கிறது
    (நாம் உலர்ந்த துடைப்பான் + குப்பியை வழங்க முடியும், பின்னர் ஆல்கஹால் இலக்குக்குரிய குப்பியில் வடிகட்டப்படுகிறது)